XIN HÃY RỜI XA – ANH THƯ TRÌNH BÀY – GUITAR ALAIN BẢO